Privacyverklaring

Administratiekantoor Admirei, Zonland 67, 9734 BM Groningen, KvK 01129498

 

Inleiding

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat gegevens en informatie vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die wij van u ontvangen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedata van de klant en diens gezin, BSN nummer en inkomens- en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant.

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen zijn wij verplicht het BSN nummer te verwerken. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Admirei om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages en belastingaangiften vormt de kern van de dienstverlening van Admirei.  Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met de klant hebben afgesproken in de opdracht tot de dienstverlening. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. Admirei zal de verkregen persoonsgegevens niet onthullen aan enige derde, tenzij klant hiervoor toestemming heeft gegeven of tenzij Admirei hiertoe wettelijk verplicht is. Admirei zal verkregen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor zij verkregen zijn. Met het verlenen van een opdracht aan Admirei wordt instemming verleend voor het inschakelen van andere partijen voor de verwerking van gegevens. Deze partijen werken in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) oplegt.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens. De wettelijk bewaartermijn is 7 jaar. Gezien deze wettelijke bewaarplicht kunnen wij over het algemeen niet voldoen aan een eventueel verzoek van de klant tot vernietiging van persoonsgegevens bij einde van onze opdracht tot dienstverlening. Mocht dit wel mogelijk zijn dan zullen wij aan dit verzoek meewerken. Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie.

Beveiliging persoonsgegevens

Admirei neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van gegevens zal de klant daarvan direct op de hoogte worden gebracht zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

 

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kan altijd contact met ons opgenomen worden via info@admirei.nl. Komen wij er samen niet uit dan heeft de klant het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen privacy verklaring

Deze privacy verklaring is opgesteld in mei 2018. Aanpassingen of veranderingen in het beleid van Admirei kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan zullen wij de klant daarvan op de hoogte stellen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search